Algemeen Privacybeleid

AUTOBEDRIJF HUISKES B.V.

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

25 mei 2018,

Autobedrijf Huiskes B.V., hierna te noemen Huiskes, gevestigd op Parallelweg 5, 5349 AD te Oss in Nederland committeert zich aan het op verantwoordelijke wijze beheren van de informatie die u ons verstrekt en de informatie die wij verzamelen, om onze taak als auto dealer en leverancier naar behoren te kunnen uitvoeren.
Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft hoe Huiskes als databeheerder informatie kan verzamelen, gebruiken en delen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van onze belangrijkste website www.autohuiskes.nl en andere websites, plus het verlenen van onze diensten, waarbij steeds wordt gerefereerd aan dit Algemeen Privacybeleid.

Voor sommige processen wijkt het privacybeleid van Huiskes af van dit Algemeen Privacybeleid, bijvoorbeeld voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers of sollicitanten. Medewerkers, flexwerkers, zelfstandigen en sollicitanten kunnen een exemplaar van het betreffende privacybeleid verkrijgen door contact op te nemen met de Huiskes via info@autohuiskes.nl

Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft:
• Het soort informatie dat Huiskes verzamelt
• Hoe Huiskes gebruik maakt van de informatie die het verzamelt
• Hoe Huiskes de informatie kan delen die het verzamelt
• Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
• Diensten en content van derden
• Bescherming en opslag van de informatie die Huiskes verzamelt
• Uw keuzen en rechten
• Hoe u contact met ons kunt opnemen
• Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid
• Het gebruik van cookies

1.1 Het soort informatie dat Huiskes verzamelt
Huiskes verzamelt de persoonsgegevens die u ons verschaft, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken, ons een e-mail te sturen of een overeenkomst met ons aan te gaan. ‘Persoonsgegevens’ kunnen elke soort informatie zijn die kan worden gebruikt om u te identificeren, of die Huiskes aan u kan koppelen. Huiskes kan bepaalde informatie automatisch verzamelen, wanneer u gebruik maakt van onze websites, zich toegang verschaft tot deze websites of met ons communiceert via deze websites. Ook kan Huiskes informatie verzamelen van andere bronnen, zoals social-mediaplatforms die informatie kunnen delen over hoe u communiceert met onze social media.

Informatie die u ons verstrekt
Huiskes verzamelt informatie die u ons vrijwillig verstrekt, waaronder de informatie die u met ons deelt via e-mail of andere kanalen, als u zich inschrijft voor Huiskes-materiaal of hiertoe een verzoek indient, bij het aanvragen van een proefrit, wanneer u zich inschrijft voor een evenement, als u een zakelijke partner van ons bent en wanneer u reageert op onze uitingen of verzoeken tot informatie. De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen bestaan uit uw naam, contactgegevens, titel en informatie over de organisatie waaraan u verbonden bent en uit alle andere persoonsgegevens die u verstrekt.


Informatie die wij automatisch kunnen verzamelen
Huiskes maakt gebruik van browsercookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk te noemen: ‘cookies’) om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan, wanneer u gebruik maakt van, zich toegang verschaft tot, of met ons communiceert via onze websites. Huiskes kan bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt om zich toegang te verschaffen tot onze websites, het besturingssysteem en de versie ervan, uw IP-adres, uw algemene geografische locaties als aangegeven door uw IP-adres, uw type browser, de content die u bekijkt en functionaliteiten waar u gebruik van maakt op onze websites. Dit geldt ook voor de webpagina’s die u bekijkt direct voor en na uw bezoek aan onze websites, of en hoe u communiceert met de beschikbare content op onze websites en de zoekargumenten die u erop invoert. 

Informatie die Huiskes verzamelt van andere bronnen
Huiskes kan informatie over u ontvangen van andere bronnen, waaronder partners die ons ondersteunen bij het updaten, uitbreiden en analyseren van onze databestanden, nieuwe klanten identificeren en ons helpen fraude te voorkomen of vast te stellen. Huiskes kan ook informatie over u ontvangen van social-mediaplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, de momenten waarop u met ons communiceert op die platforms, of zich toegang verschaft tot onze social-mediacontent. De informatie die Huiskes kan ontvangen, wordt bepaald door de privacy-instellingen, voorwaarden en/of procedures van het betreffende social-mediaplatform en Huiskes beveelt u aan deze te controleren en na te lezen.

Informatie van kinderen
Onze websites en diensten zijn doorgaans niet gericht op kinderen jonger dan 16. Huiskes verzamelt niet bewust persoonsgegevens van iemand onder de 16 zonder toestemming van ouders of verzorgers. Mocht u bemerken dat Huiskes desondanks persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 heeft verzameld zonder deze toestemming, laat het ons dan a.u.b. weten zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

1.2 Hoe Huiskes gebruikt maakt van de informatie die het verzamelt
Huiskes kan de informatie die het verzamelt gebruiken voor:
• Het beantwoorden van uw aanvragen en het leveren van onderdelen, accessoires en auto’s.
• Het bieden van de diensten die u van ons verlangt, waaronder het inplannen van technische service.
• Het operationeel houden van onze websites, deze te verbeteren en problemen op te lossen.
• Het u toesturen van nieuwsbrieven, marketingcommunicatie en andere informatie of materialen, die u mogelijk interesseren.
• Het onderhouden van ons relatiebestand.
• Beter inzicht in hoe mensen gebruik maken van onze websites, waaronder het genereren en analyseren van statistieken.
• Huiskes zakelijke en administratieve doeleinden, waaronder data-analyse, het verzenden van facturen, het vaststellen en voorkomen van (mogelijke) fraude, illegale activiteiten of misbruik van intellectueel eigendom en hier adequaat naar handelen.
• Huiskes contractmanagementdoeleinden, waaronder het beheer van ons relatiebestand van klanten en zakelijke partners.
• Het meten van de effectiviteit van onze evenementen, promotionele campagnes en publicaties, bijvoorbeeld met behulp van enquêtes.
• Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, beantwoorden aan juridische processen of verzoeken om informatie door de overheid of derden, of het beschermen van uw en onze rechten en die van anderen, zodra Huiskes de noodzaak hiervoor redelijk en gepast acht.

 

1.3 Hoe Huiskes de informatie kan delen die het verzamelt
Huiskes bevat meerdere bedrijfsentiteiten in Nederland. Huiskes en onze bedrijfsentiteiten wisselen onderling informatie uit voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, facturering, promotie van onze evenementen en diensten en om u of uw organisatie onze diensten te bieden.
Huiskes deelt geen informatie die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, voor onafhankelijk gebruik met niet aangesloten entiteiten, door verkoop, verhuur of anderszins. Behalve zoals uitdrukkelijk omschreven in dit Algemeen Privacybeleid, of met uw toestemming vooraf. Huiskes kan wel informatie delen die niet redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, zoals toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving.
Huiskes is actief in Nederland. Huiskes kan uw persoonsgegevens uitwisselen voor opslag en verwerking, op basis van de vastgelegde overeenkomsten tussen Huiskes en uw bedrijfsentiteiten en leveranciers die data namens u verwerken. In sommige landen kunnen andere databeveiligingswetten en -regels gelden dan die in uw land. Voor de uitwisseling van data buiten de Europese Gemeenschap zal Huiskes de noodzakelijke beveiligingssystemen inzetten in overeenstemming met de geldende wettelijke eisen, om de adequate bescherming van uw data te waarborgen. Dit omvat ook schriftelijke garanties van elke derde partij die toegang heeft tot uw data en de verplichting aan hen om de beveiligingsstandaard aan te nemen die een even hoog beschermingsniveau van uw data waarborgt als dat van Huiskes (bijvoorbeeld met behulp van standaard contractuele clausules, zoals goedgekeurd door de Europese Gemeenschap). Indien u vragen heeft of meer informatie wilt verkrijgen over het internationaal uitwisselen van uw persoonsgegevens of de toegepaste beveiligingssystemen, neem dan a.u.b. contact met ons op via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.
Huiskes kan de informatie die het verzamelt ook vrijgeven aan:
• Derde zakelijke partijen die namens ons diensten verlenen, zoals ICT-bedrijven, bedrijven die mailingen verzorgen, enquête- en onderzoeksbureaus.
• Politie, overheidsinstanties of derde partijen met wettelijke toestemming of noodzaak zoals contractueel vastgelegd, of wanneer Huiskes het redelijkerwijs noodzakelijk acht om deze wettige dienst te verlenen. Onder dit soort omstandigheden onderneemt Huiskes redelijke pogingen om u vooraf op de hoogte te stellen, voordat Huiskes informatie vrijgeeft die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, tenzij dit vooraf niet mogelijk of redelijk is onder de gegeven omstandigheden.
• Dienstverleners, adviseurs, potentiële zakelijke partners of andere derde partijen, in relatie tot het overwegen, onderhandelen of afronden van een transactie waarbij Huiskes betrokken is, al dan niet in samenwerking met een ander bedrijf, of wanneer Huiskes activa of een deel hiervan verkoopt, opheft of overdraagt.

1.4 Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop Huiskes zich baseert om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, namelijk:
• Presteren volgens contract – Het gebruik van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om te presteren volgens de overeenkomst die u met ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze websites of diensten, zal Huiskes uw persoonsgegevens gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen en u de gewenste diensten bieden.
• Toestemming – Huiskes baseert zich op uw toestemming om (1), technische informatie te gebruiken zoals cookiedata en geolocatiedata als beschreven in dit Algemeen Privacybeleid en (2), uw persoonsgegevens te benutten voor marketingdoeleinden waar dit wettelijk is toegestaan. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.
• Gelegitimeerde belangen – Huiskes kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor onze gelegitimeerde belangen om onze producten en diensten en de content van onze websites te verbeteren.

1.5 Diensten en content van derden
Onze websites kunnen geïntegreerde content bevatten of links naar content verstrekt door derde partijen (zoals videomateriaal). Dit Algemeen Privacybeleid verwijst niet naar de privacy, beveiliging of andere toepassingen van deze derde partijen die deze content verstrekken.

Huiskes maakt gebruik van de diensten van derde partijen die het functioneren van onze websites ondersteunen, zoals onderzoeksbureaus. Deze derde partijen kunnen zich bedienen van technologieën om uw online activiteiten te herleiden, in tijd en verdeeld over verschillende websites en online platforms. Klik hier voor meer informatie.

1.6 Bescherming en opslag van de informatie die wij verzamelen
Huiskes gebruikt administratieve, technische en fysieke veiligheidssystemen, ontworpen om de informatie te beschermen die Huiskes verzamelt. Echter, geen enkel informatiesysteem biedt 100% zekerheid. Daarom kan Huiskes de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is Huiskes niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie die u ons zendt via netwerken die Huiskes niet beheert, waaronder het internet en draadloze netwerken. 

Huiskes bewaart de informatie die het verzamelt voor de tijd die als redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht en alleen voor de doeleinden waarvoor Huiskes deze informatie verzamelt, waarbij wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.


1.7 Uw keuzen en rechten
Onderworpen aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving, kunt u bepaalde rechten hebben aangaande de informatie die Huiskes heeft verzameld en die is gerelateerd aan u. Zo heeft u bijvoorbeeld recht tot inzage en correctie of het wissen van persoonsgegevens, of het beperken van of bezwaar maken tegen het gebruik ervan, net als het recht om data te kunnen overdragen naar aan andere beheerder. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke Autoriteit Persoonsgegevens (als een dergelijke instantie in uw land bestaat).
Huiskes beveelt u aan contact met ons op te nemen om uw informatie te updaten of te wijzigen zodra deze verandert, of wanneer u van mening bent dat de informatie die Huiskes over u heeft verzameld onnauwkeurig is. U kunt ook bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u bewaren, uw persoonsgegevens laten wissen en u kunt bij ons bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Huiskes.

1.8 Hoe u contact met ons kunt opnemen
Huiskes staat graag open voor uw vragen en opmerkingen. Wanneer u contact met ons wilt opnemen over ons privacybeleid of maatregelen voor databescherming, kunt u mailen naar:
info@autohuiskes.nl

1.9 Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid
Huiskes kan dit Algemeen Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. De effectieve datum van het actuele privacybeleid staat altijd boven aan dit document. Huiskes beveelt u aan deze pagina regelmatig na te lezen.
1.10 Het gebruik van cookies
Huiskes verzamelt bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, zodra u onze websites bezoekt. Door het verzamelen van deze informatie krijgt Huiskes een beter inzicht in hoe wij onze websites het best kunnen aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Voor het verzamelen van deze informatie maakt Huiskes gebruik van diverse middelen, zoals ‘cookies’, ‘web beacons’ en ‘IP-adressen’, zoals hieronder nader toegelicht.
Zoals zoveel bedrijven, maakt Huiskes gebruik van ‘cookies’ en ‘web beacons’ (ook wel bekend als ‘internet tags’, ‘pixel tags’ en GIF’s) op onze websites. Cookies zijn kleine stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodra u bepaalde websites bezoekt. Met behulp van web beacons kunnen we informatie verkrijgen zoals het IP-adres van de computer waarop de webpagina is gedownload waarop de beacon verschijnt, de URL van de pagina waarop de beacon verschijnt, hoe lang de pagina is bekeken waarop de beacon verschijnt, het type browser waarmee de pagina is bekeken en de informatie in cookies van de derde partij. Huiskes gebruikt de informatie die met deze technologieën wordt verzameld om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. Een cookie kan ons bijvoorbeeld vertellen of u ons eerder heeft bezocht, het aantal bezoekers van de website, van welke website een bezoeker werd doorgelinkt, de pagina’s die men heeft bezocht en het geeft ons inzicht in welke functionaliteiten van de website u het meest geïnteresseerd bent. Cookies kunnen zo uw online ervaringen verbeteren door uw voorkeuren te behouden, terwijl u een bepaalde website bezoekt.

Huiskes verzamelt ook IP-adressen. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar bepaalde elektronische apparaten gebruik van maken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren via het internet. Zodra u onze websites bezoekt, kan Huiskes het IP-adres zien en/of opslaan van het apparaat waarmee u verbinding maakt met het internet. Huiskes maakt gebruik van deze informatie om de fysieke locatie van het apparaat te bepalen en om inzicht te krijgen van waar ter wereld de bezoekers van onze websites afkomstig zijn. Huiskes kan deze informatie ook gebruiken om Huiskes-websites te verbeteren.

Huiskes kan ook informatie verzamelen over uw online activiteiten op de websites van onze bedrijfsentiteiten. Hierdoor kunnen wij hierop adverteren met producten en diensten die passen bij uw persoonlijke interesses. Zo kan Huiskes bijvoorbeeld ook samenwerken met derde partijen die op het internet adverteren of de advertentiemogelijkheden van Google of remarketing-mogelijkheden van Google AdWords benutten om bezoekers van diverse websites te traceren en hun onze advertenties tonen. Indien u uw persoonsgegevens niet op deze wijze wenst te delen, kunt u hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via e-mail info@autohuiskes.nl
Meer informatie over de cookies die wij op onze websites gebruiken, wordt getoond in onderstaande tabel.


 

Serie-nr.    

Type cookie    

 Naam cookie     

Doel     

  Bron         

Verloopt na          

Toestemming vereist (ja/nee)

Joomla 3.8      
1Browsercookie_gaGebruikt om onderscheid te maken tussen de gebruikers/ bezoekers.Google Analytics2 jaarJa
2Browsercookie_gidGebruikt om onderscheid te maken tussen de gebruikers/ bezoekers.Google Analytics24 uurJa
3Browsercookie_gatWordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.Google Analytics1 minuutJaDe meeste browsers geven uitleg hoe u kunt weigeren nieuwe cookies te accepteren, hoe u wordt geïnformeerd wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt verwijderen. Bedenk hierbij echter wel dat u zonder cookies mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van al onze functionaliteiten op de website. Sommige browsers geven een ‘Do Not Track’ (‘DNT’)-signaal af, waarbij u uw voorkeursinstellingen kunt opgeven wat betreft het al dan niet gevolgd worden op de website en tussen websites onderling. Hoewel Huiskes momenteel geen
gebruik maakt van technologie die DNT-signalen herkent, zal Huiskes uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met dit Algemeen Privacybeleid.

Onze websites maken ook gebruik van analyseservices zoals Google Analytics, om beter inzicht te krijgen in hoe u gebruik maakt van onze websites en hoe we deze kunnen verbeteren. De informatie die met deze services wordt gegenereerd, is anoniem en omvat geen persoonlijke gegevens over uzelf. De anonieme informatie die met het gebruik van deze services is verzameld, wordt op geen enkele wijze samengevoegd met persoonsgegevens die u met uitdrukkelijke toestemming met ons heeft gedeeld. De mogelijkheid van de provider om de informatie over uw bezoeken aan onze websites, die met deze services is verzameld, te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van de provider. Om een beter begrip te krijgen van hoe deze providers de anonieme data, verzameld op onze websites, kunnen gebruiken, zou u als voorbeeld Googles beleid op dit vlak kunnen nalezen. U kunt er ook voor kiezen te worden gevrijwaard van Google-advertenties, door uw privacy-instellingen aan te passen. Als u nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met Bas Huiskes via https://www.autohuiskes.nl/contact of info@autohuiskes.nl